Algemene voorwaarden


Algemeen

1. Op alle door en/of aan verkoper, hierna te noemen Pro-fixit , gedane aanbiedingen met Pro-fixit gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Pro-fixit , zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door Pro-fixit schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Alle door Pro-fixit gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig juist te bewijzen.

3. De door Pro-fixit vermelde prijzen van zowel producten alsmede diensten zijn inclusief btw en gelden exclusief verzendkosten

4. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten en vrachten e.d. is Pro-fixit gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Koper heeft het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na melding van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

5. Zonder uitdrukkelijke bevestiging van de directie van Pro-fixit is Pro-fixit niet gebonden aan toezeggingen van haar medewerkers.

Levering

1. Maatwerk valt niet onder het recht van retour en derhalve; de klant is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken, zoals op afspraak geassembleerde systemen, in ontvangst te nemen. Zoniet dan wordt 10% van het totale orderbedrag in rekening gebracht.

2.Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven, de maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Bij het niet kunnen leveren binnen de geldende levertermijn heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met de verkoper overeen te komen.Koper

3. Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens Pro-fixit op te schorten.

4. Indien de aflevering wordt vertraagd of niet kan plaatsvinden door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt in- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Pro-fixit, en/of de leverancier of fabrikant het product niet meer kan leveren,  is Pro-fixit gerechtigd de leveringstermijn te verlengen, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Ook is Pro-fixit dan gerechtigd een vergelijkbaar alternatief te leveren.

5. Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Reklame en garantie

1. Klachten betreffende uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk, danwel anders overeengekomen aan Pro-fixit gemeld te worden, onder opgave van aard en omvang van de klachten. Klachten betreffende overige gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk, danwel anders overeengekomen met Pro-fixit gemeld te worden onder opgave van aard en omvang van de klachten.

2. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

3. Koper is verplicht om voor garantie in aanmerking komende zaken franco aan Pro-fixit te verzenden, danwel bij Pro-fixit aan te bieden, tenzij anders is overeengekomen of bepaald is door garantievoorwaarden van leverancier.

4. Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zal Pro-fixit , indien de gebreken zijn ontstaan binnen een jaar na datum aflevering, de gebreken kosteloos herstellen, doch slechts indien deze een gevolg zijn van een gebrekkige constructie of afwerking van gebruik van slecht materiaal. Geldend indien er sprake is van een hardware component aangekocht bij Pro-fixit en in het geval toeleverancier geen andere garantievoorwaarden biedt.

5. Pro-fixit geeft geen garantie op normale slijtage van onderdelen. De Garantie is niet van toepassing, c.q. vervalt indien koper zonder toestemming van Pro-fixit de verzegeling van systemen verbroken heeft en werkzaamheden aan de geleverde zaken heeft verricht of laten verrichten, de zaken onoordeelkundig heeft gebruikt of onderhouden, danwel onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder voorafgaande toestemming van Pro-fixit .

6. Vervangen zaken danwel onderdelen worden eigendom van Pro-fixit.

7. Pro-fixit is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisks, floppy disks of andere mediadragende produkten.

8. Kosten die voor Pro-fixit zijn ontstaan met niet gegronde klachten, danwel betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van de koper worden gebracht.

9. Pro-fixit biedt alleen 100% gegarandeerde pixelperfecte schermen aan indien dit uitdrukkelijk bij het model is aangegeven of wanneer een pixelgarantie is afgesloten. Zonder aanschaf van deze pixelgarantie gaat u akkoord met onze voorwaarden en accepteerd u daarmee dat het scherm niet pixelperfect kan zijn.

10. De consument heeft recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Deze mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij hij/zij alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. De reden van teruggaaf is niet nodig. Deze regeling geldt alleen voor consumenten, zakelijke aankopen kunnen hiervan geen gebruik maken.

Wat zijn de voorwaarden voor deze afkoelingsperiode?

Het product moet ongeopend geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn.
Afkoelingsperiode geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt.
Afkoelinsperiode geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
Voor het retourneren van het product dient contact opgenomen te worden met Pro-fixit. 
Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gereteourneerd door Pro-fixit.

Toepasselijkheid en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulke toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement.

Aansprakelijkheid

1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Pro-fixit en behoudens hetgeen waartoe Pro-fixit op grond van garantie gehouden mocht zijn, is Pro-fixit niet gehouden tot vergoeding van schaden welke aard en oorzaak ook, ook niet indien schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van Pro-fixit en door Pro-fixit bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door Pro-fixit te leveren of geleverde apparaten, programmatuur, documentatie en/of diensten.

2. Eventuele aansprakelijkheid van Pro-fixit is te allen tijde beperkt tot het door Pro-fixit , met betrekking tot de zich voordoende schade, verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Pro-fixit beperkt tot de factuurwaarde van de schadetoebrengende zaak, exclusief btw.

3. Koper is gehouden Pro-fixit te vrijwaren van aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door Pro-fixit geleverde zaken en/of diensten.

Betaling

1. Levering van produkten, systemen en/of vergoedingen voor geleverde diensten vinden uitsluitend a contant, onder rembours, per bank vooruit of dmv een eenmalige automatische incasso plaats, danwel op een andere wijze schriftelijk overeengekomen met Pro-fixit.

2. Indien betaling plaatsvindt door aan de koper toegezonden facturen, dienen deze binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Verrekening is niet toegestaan.

3. Bij niet tijdige betaling is koper over het factuurbedrag c.q. restant vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd, welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.

4. Wanneer Pro-fixit een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van de koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan Pro-fixit verschuldigd, met een absoluut minimum van € 75,00 exclusief btw.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Pro-fixit aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Pro-fixit tot dat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Pro-fixit ter zake de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door Pro-fixit verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Pro-fixit op koper wegens tekort schieten door koper in nakoming van zijn verbintenis jegens Pro-fixit heeft voldaan.

Ontbinding Indien:

a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens Pro-fixit niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surceance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surceance van betaling verkeert.
c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.
f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Pro-fixit heeft voldaan, heeft Pro-fixit het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Pro-fixit terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan Pro-fixit verschuldigd, in zijn geheel op te eisen.
Daarnaast heeft Pro-fixit het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.